Portella della Ginestra

Otello Profazio & Ignazio Buttitta

Chista è la pagina cchiù nira di la storia di lu banditu Giuliano,
lu primo maggio 1947, misu a capu di la so banda,
fici sparari supra li contadini di la chiana di San Cipireddu e di San Giuseppe Iatu,
riuniti alla Purtedda pi fisteggiari la festa di li lavuraturi.
Li mandatari speravano di fermare l’avanzata di li contadini poveri,
Giuliano e la sua banda, d’otteniri la libertà e di acquistari meriti e gloria.

‘Nni lu chianu di Purtedda
chiusu ammenzu a ddu muntagni
c’è ‘na petra supra ll’erba
per ricordu a li cu mpagni.
A l’addritta ‘nni ‘sta petra
a lu tempu di li Fasci
un apostulu parrava
per lu beni
di cu nasci.

Era Nicola Barbatu, lu medicu socialista di Chiana di li Greci.
A lu primu d’ogni maiu, nni ‘dda petra c’è raduni, du paroli pe spiranza, pi cunsolu a li diuni e cu chiddi di la Chiana cu li robba di villutu, li fidili di luntano vennu a compiri lu vutu.

C’era folla ‘dda matina, lu sapeva Giulianu,
ma la folla un lu sapeva,
e ballava ‘nni ‘ddu chianu.
Cu cantava, cu sunava, cu accordava li canzuni
e li tavuli cunzatirdi simenzi e di turruni.
Picciriddi addormentati ni lu pettu di li madri,
piccididdi in carusedduu ni lispalli di li patri.
Scecchi e muri senza sedda attaccati a li carretti
e li cani scapulati n’ menzui a robbi e bicicletti.

Zitu e zita cu la manu,
‘nni la manu cu li caddi.
Zita e zitu chicaminanu
e si stricanu li spaddi.
E ‘nt’all’aria li ciavuri di inestra tra li spini
i lu suli ca bruciava li spiranz ‘i contadini,
ogni asta di bandera un marruggiu di sappuni
nella terra seminata la miseria in ginucchiuni.

Quandu vinni l’uraturi
acchianò supra ‘dda petra
e la folla: “Viva! viva!”,
comu terra chi si spetra.

L’oraturi di ‘ddu iorno era Iacupu Schirò,
dissi appena du paroli e la lingua ci siccò.
Di lu munti la Pizzuta ch’è rimpettu di lu chianu
spara supra di la folla cu la banda Giulianu,
a tappetu ed a ventagghiu mitragghiavano li genti
como fauci ca meti cu lu foco ni li denti.

Spaventati per lu chianu,
scapp’ ognunu e un sapi unni
lu marusu cristianu ietta focu e grapi l’unni.

C’è cu chiama, c’è cu cerca, c’è cu chiangi e grida aiutu,
cu li vrazza is’all’aria pi difesa como u scutu.
E li matri cu lu sciatu, cu lu sciatu senza sciatu:
“Figghiu miu!”, e corpu e vrazza com’u gghiommir’ aggruppatu!

Supra l’autu li banditi di li petri arriparati
nun allentanu lu focu, bumbi a mano e mitragliati.
C’è cu cadi e non si susi,
chiudi l’occhi e resta mortu,
cu si mangia a muzzicuna
petra ed erba e quagghia tortu.

C’è cu curri e si lamenta cu li manu a la ferita
E cu strica terra terra cu lu mussu ‘nni la crita
Ogni zucc’ ed ogni petra uu riparu a li persuni
E li banchi, li carretti ‘na trincera, un bastiuni.

Scecchi e muli pe du chianu
ca rumpero li capizzi
cu li cani pe darreri abbaiannu scantatizzi.

Dopo un quartu d’iddu focu
vita morti e passioni
Li banditi si ‘nni ieru
senza chiù munizioni.

Furu centu li feriti
li portaru a lu paìsi
‘nni li spaddi li cchiù granni
li cchiù nichi ‘n brazza misi.

E li morti furu vinti,
vinti morti a la Purtedda
comu pecuri e crapetti
ammazzati supra l’erba.

Supra l’erba li chiangero figghi e matri scunsulati
cu li lacrimi li facci ci lavavanu a vasati.
Epifania Barbatu a lu figghiu mortu in terra ci diceva:
“A li poveri puru cca’ ci fanno guerra!”
‘Na picciotta cuntadina cu lu figghiu ‘nni li vrazza,
a sett’anni t’ammazzaru figghiu miu, diventu pazza!

Pe descriviri ‘sta straggi
ci vulissi un rumanzeri,
‘sta chitarra un sapi chiangiri,
malidittu ‘stu misteri!

Margherita la Clisceri ch’era ddà cu cincu fìgghi,
arristò cu l’occhi aperti
abbrazzata a tutti e cinqu
ni le vrazza della morte
un singhiuzzu d’innucenti
lu chiù nicu tra la panza chiangi solu e non si senti.

Si vu iti a la Purtedda,
ascultati chi vi dicu,
‘nni la panza di so’ matri
chiangi ancora lu cchiù nicu.

E li morti sunnu vivi, li tuccati cu li manu,
cu muriu a la Purtedda fu la mafia e Giulianu!

Portella della Ginestra

Translated by: Francesco Ciabattoni

On the plain of Portella, closed in by two mountains
stands a rock as memorial to our comrades
To the right of that rock, during Fascism, stood an apostle
who explained to us from where all riches come.
And ever since, our comrades celebrate on May Day
in Portella delle Ginestre.Giuliano knew that it was the feast of the poor,
a nice sunny day after so much rain,
some were dancing, some were singing, some tuned up their songs
and set up tables with hazelnuts and torrone.
All the flag poles were hoes, their raised arms and hands
were sowed land, warm bread and wheat.

They hoped for a future in which the whole world is a family
and they saw it draw near, they already were counting the steps.
That day’s speaker was Jacopo Schirò,
he barely had the time to say “Viva May Day” when his speech was cut off.
From mount Pizzuta, the closest peak,
Giuliano and his band wreaked havoc.

They sprayed bullets
and gunned down everyone
like a scythe that reaps
with fire in its teeth.
Some cry in fear,
some run and shout for help,
some raise their arms
begging for mercy.

And the mothers breathing heavily,
breathing, cried, now out of breath:
“My son! Your body and arms
are a riddle of bullets!”

After a quarter of an hour of that hell, life, death and passion,
the bandits ran out of ammunition.
They stood there in the blood and the grass of the plain
twenty dead, poor people, who only wanted a humane world.
And their mothers wept for them in the grass, their fathers knelt
and washed the blood away from their faces with tears.

Epifania Barbato, lying next to her dead son, says:
“Even here they wage war on the poor…”
Margherita La Glisceri had been there with her five children
and was shot to death with her sixth in her womb.
Since that day, whoever goes to Portella, even many years later,
Sees the dead in flesh and blood, with faces and limbs
as though they still lived, and can hear a voice between the sky and earth
which cries out: “Oh, Justice, when will you come?
Oh, Justice, when will you come?”